• Çevre ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasa ve kurallara uygunluk,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 ile uyumlu bir Çevre Yönetim Sistemi uygulamak, sürdürmek ve geliştirmek,
 • Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle, bir zorunluluk olarak gerekli önlemleri alarak mevzuatın ötesine geçmek, ancak özenle korunan bir ortamı geleceğe bırakmayı bir sorumluluk olarak içselleştirmek,
 • Tüm tesislerde kullanılan elektrik, su, kağıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketimine ilişkin teknolojik ve sistematik altyapının oluşturulması,
 • Çevre yönetimini işimizin bir parçası olarak kabul ederek tüm faaliyetlerimizde çevre dostu teknolojiler geliştirmek,
 • Çalışanlarımızı yeşil tüketiciler haline getirmek için teşvik edici ve destekleyici politikalar izlemek,
 • Mevcut ve gelecekteki yatırımlarla uygulamalarımızı geliştirerek çevresel etkiyi en aza indirmek,
 • Atıklarımızı niteliklerine göre bertaraf etmek; geri dönüşümü ve yeniden kullanımı teşvik etmek; atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği en aza indirmek,
 • Doğal kaynakların verimli, üretken ve minimum kullanımını sağlamak; ve bu amaçla tüm teknolojik gelişmelerden haberdar olmak,
 • Faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınma ve kirlilik önleme ilkelerini gözeterek,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak incelemek ve kontrol etmek,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak ve onları bireysel olarak sorumlu hissettirmek için eğitimler düzenlemek.